Reakce na příspěvek od SBŠ Ostrava

Vážená basketbalová komunito,

 

na konci minulého týdne byl na facebookovém profilu mládeže SBŠ Ostrava zveřejněn, a následně jinými kanály rozesílán příspěvek, na který cítíme povinnost zareagovat, některé věci dovysvětlit a některé uvést na pravou míru. Originální příspěvek si může přečíst zde.

 

V následujícím textu se budeme věnovat všem tématům, která jsou v příspěvku zmíněna, chronologicky podle originálního textu.

 

 

1. Nepřijetí pobočných spolků klubu SBŠ Ostrava za členy ČBF

Výbor ČBF projednával požadavek klubu SBŠ Ostrava a po diskuzi se rozhodl pobočné spolky za členy České basketbalové federace nepřijmout. Využil tak možnosti, kterou mu dávají Stanovy ČBF, konkrétně článek 5.5: Na členství právnické osoby (ani jiného subjektu), v ČBF není právní nárok. ČBF může odmítnout členství právnické osoby (i jiného subjektu) v ČBF, přestože taková právnická osoba (jiný subjekt) splní podmínky pro členství v ČBF.

 

Zástupci klubu SBŠ Ostrava byli o tomto kroku informováni bezprostředně po skončení zasedání Výboru ČBF. Důvodem pro zamítavé stanovisko byla zásada přehlednosti struktury České basketbalové federace. Pokud by pobočný spolek byl přijat za člena ČBF a zároveň by na něj přešla veškerá práva, jaká právnická osoba jako člen ČBF má, mohla by být narušena průhlednost např. ve věcech zastupování subjektu, hlasování na VH (kde je nyní každý klub ČBF delegátem s hlasem rozhodujícím) či vypořádání směrem k dotačním titulům.

 

Současná situace a struktura České basketbalové federace se vyznačuje svou jednotností a její závěry jsou tak naprosto legitimní. S opačnou situací se potýkají některé sporty v České republice.

 

Česká basketbalová federace si váží každého svého člena, respektive člena každého basketbalového klubu. Na základě tohoto případu bude aktualizován výklad Směrnice o členství v ČBF, který stávající problém vyřeší.

 

V textu je zmíněn případ pobočného spolku Snakes Ostrava. V následujících týdnech budou učiněny takové kroky, aby byl pobočný spolek transformován na samostatný právní subjekt.

 

 

2. Členské příspěvky a poplatky

Na toto téma byla vedena obsáhlá diskuze na letošní Valné hromadě. Dovolíme si proto základní informace zopakovat formou poznámek:

- členské příspěvky a poplatky jsou ve Stanovách ČBF od roku 2003

- stejný dokument říká, že o výši příspěvků rozhoduje Výbor ČBF, na základě jehož rozhodnutí byly po dobu 17 let příspěvky 0 Kč

- novou výši příspěvků schválil Výbor ČBF v lednu 2020, ale platba byla na jaře kvůli situaci ohledně covid odložena

- při schvalování nenulových příspěvků vycházel Výbor ČBF z informací Národní sportovní agentury, že počet členů se zaplacenými příspěvky bude jedním z hlavních kritérií pro výpočet výše dotace pro sportovní svaz

- basketbal byl poslední z velkých sportů, který nevybíral členské příspěvky

 

Výbor ČBF vnímá situaci a na základě zpětné vazby z basketbalového hnutí upravil na svém posledním zasedání výši členských příspěvků na příští rok následovně:

- mládež do 10 let: 0 Kč

- mládež 11 – 14 let včetně: 100 Kč

- mládež 15 – 17 let včetně: 200 Kč

- dospělí 400 Kč

 

Věříme, že snížení příspěvků v nejnižších věkových kategoriích pomůže snížit finanční náročnost provozování basketbalu, která je na rodiče kladena.

 

 

3. Neschválení přebytkového rozpočtu ČBF 2020 Valnou hromadou

Neschválení rozpočtu České basketbalové federace Valnou hromadou, který byl navíc pro rok 2020 koncipován jako přebytkový, je nestandardní situace už jen z důvodu toho, že ani Občanský zákoník ani Stanovy ČBF nehovoří o postupu, který v takové situaci zvolit. Z hlediska zachování základních funkcí ČBF a možnosti podpory činnosti klubů je zásadní, že podmínky dotačních programů MŠMT si nekladou jako povinnost pro čerpání dotací mít schválený rozpočet. To je důležitá informace – stávající situace tedy nemůže ohrozit čerpání dotací MŠMT kluby skrze ČBF.

 

Výbor ČBF v této situaci hospodaří tak, jak ho k tomu zavazují Stanovy ČBF, tedy s cílem zajistit maximální hospodárnost a využití zdrojů ČBF.

 

Výbor ČBF na svém posledním zasedání zvažoval svolání mimořádné Valné hromady. Vzhledem k tomu, že jednání proběhlo 25. září (tedy 11 dnů po VH) už v období zhoršené epidemiologické situace, bylo velmi nepravděpodobné, že by se mimořádnou Valnou hromadu podařilo ještě do konce roku 2020 uspořádat.

 

 

4. Člen Výboru není členem ČBF

Tato problematika byla taktéž vysvětlena na Valné hromadě. Stanovy ČBF říkají, že členové Výboru jsou voleni Valnou hromadou. Už ale nedávají podmínku, že zvolený člen Výboru ČBF musí být zároveň členem České basketbalové federace.

 

Děkujeme za přečtení celé této reakce. Věříme, že tyto řádky a argumenty pomohly vysvětlit témata uváděná v příspěvku SBŠ Ostrava. Přejeme všem členům basketbalového hnutí pevné zdraví a psychickou odolnost, která je bez možnosti provozování našeho milovaného sportu důležitá. Snad se zase brzy vrátíme na palubovky.

 

 

Autor:
Reklama
Idnes Premium kampaň