Pozvánka na VH 2023

Valná hromada České basketbalové federace, která se bude konat dne 15. 5. 2023 v Hotelu Pyramida - Praha 6, Bělohorská 24 od 13:00 hodin (prezence od 12:30 hodin).

Výbor České basketbalové federace z. s., svolává v souladu se stanovami článek 8.3, Valnou hromadu ČBF s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
- Předsedy valné hromady
- Pracovního předsednictva valné hromady
- Zapisovatele valné hromady
- Mandátové komise
- Návrhové komise

2. Zpráva Výboru ČBF.

3. Hospodaření skupiny ČBF za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023.

4. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.

5. Diskuse.

6. Úprava Řádů ČBF

 

Veškeré informace k jednání Valné hromady ČBF budou k dispozici na tomto webu od 15. 4. 2023. Zaslání podkladů v tištěné formě si lze vyžádat na Sekretariátu ČBF – info@cz.basketball. Podklady v tištěné formě budou také k dispozici při prezenci na Valné hromadě ČBF.

V případě, že v době zahájení Valné hromady ČBF nebude přítomna většina z celkovéhopočtu členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.11), zahájena v 13:30 hodin náhradní Valná hromada ČBF za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím, a to pouze za podmínky, že na náhradní Valné hromadě ČBF bude přítomna alespoň jedna desetina (1/10) celkového počtu členů s hlasem rozhodujícím, a že pořadjednání náhradní Valné hromady ČBF bude shodný s pořadem jednání neusnášení schopné Valné hromady ČBF.

Pokud se jednání nebude moci z epidemiologických důvodů uskutečnit, bude Valná hromada ČBF odvolána nebo odložena.

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Radiožurnál Sport