Pozvánka na VH 2021

Pozvánka na Valnou hromadu 2021, která se uskuteční 20. září od 14 hodin.

POZVÁNKA

na Valnou hromadu České basketbalové federace, která se bude konat

dne 20. 9. 2021

v Hotelu Pyramida - Praha 6, Bělohorská 24

od 14:00 hodin (prezence od 13:30 hodin)

 

 

Výbor České basketbalové federace z. s., svolává v souladu se stanovami článek 8.3, Valnou hromadu ČBF s tímto pořadem jednání:

 

1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
- Předsedy valné hromady
- Pracovního předsednictva valné hromady
- Zapisovatele valné hromady
- Mandátové komise
- Návrhové komise

2. Schválení Jednacího řádu Valné hromady ČBF.

3. Zpráva Výboru ČBF.

4. Hospodaření skupiny ČBF za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.

5. Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF.

6. Diskuse.

7. Úprava Řádů ČBF

 

    JUDr. Miroslav Jansta

    Předseda ČBF

 

         Veškeré informace k jednání Valné hromady ČBF budou k dispozici na webu ČBF – www.cz.basketball od 20. 8. 2021.

         Zaslání podkladů v tištěné formě si lze vyžádat na Sekretariátu ČBF – info@cz.basketball. Podklady v tištěné formě budou také k dispozici při prezenci na Valné hromadě ČBF.

         V případě, že v době zahájení Valné hromady ČBF nebude přítomna většina členů s hlasem rozhodujícím, bude s odvoláním na platné stanovy ČBF (Článek 8.10), zahájena ve 14:30 hodin řádná Valná hromada ČBF za účasti přítomných členů s hlasem rozhodujícím se stejným, výše uvedeným pořadem jednání.

         Pokud se jednání nebude moci z epidemiologických důvodů uskutečnit, bude Valná hromada ČBF odvolána nebo odložena.

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
Hyundai i30