Informace pro účastníky VH

Vážení členové ČBF, vzhledem k blížícímu se termínu Valné hromady ČBF (VH), která se bude konat v pondělí 15. května 2023 od 13:00 hodin v hotelu Pyramida, Praha 6, poskytuje Sekretariát ČBF členům ČBF následující informace.

V systému LERIS je ke dni konání VH evidováno celkem 300 členů ČBF naplňujících podmínku čl. 8.1.1 Stanov ČBF, tedy Členů s hlasem rozhodujícím, kterými jsou „aktivní“ basketbalové kluby, které mají v aktuální sezóně přihlášeno alespoň jedno družstvo do soutěží ČBF.

Podle čl. 8.11 Stanov ČBF je VH usnášení schopná, zúčastní-li se jejího jednání většina Členů s hlasem rozhodujícím, což předpokládá účast alespoň 151 delegátů zastupujících Členy s hlasem rozhodujícím. Nebude-li na VH přítomna většina dle předchozí věty, bude podle čl. 8.11 Stanov ČBF uskutečněna po uplynutí 30 minut náhradní VH se shodným pořadem jednání, a to za podmínky, že bude přítomna alespoň jedna desetina (1/10) celkového počtu Členů s hlasem rozhodujícím, tedy pro konání náhradní VH je nezbytné, aby se jí zúčastnilo alespoň 30 delegátů zastupujících Členy s hlasem rozhodujícím. Ostatní osoby z řad členů ČBF, kteří nebudou delegáty Členů s hlasem rozhodujícím, se VH mohou účastnit pouze jako hosté a pro potřeby usnášení schopnosti VH se do minimálního potřebného počtu nezapočítávají. 

Při prezenci (doporučujeme dostavit se alespoň s 30minutovým předstihem) se každý delegát prokáže delegačním lístkem podepsaným statutárním zástupcem (a opatřeným razítkem je-li používáno) Člena s hlasem rozhodujícím. Po předložení delegačního lístku bude provedena kontrola, zda delegát zastupuje Člena s hlasem rozhodujícím (tj. „aktivní“ klub) dle systému LERIS. Po provedené kontrole bude delegátovi přiděleno hlasovací zařízení. Bez předložení podepsaného delegačního lístku bude hlasovací zařízení možné přidělit pouze osobě, která je statutárním zástupcem Člena s hlasem rozhodujícím, nebo osobě, která předloží plnou moc podepsanou statutárním zástupcem Člena s hlasem rozhodujícím[1]!

Delegační lístek je možné vytisknout ze souboru uloženého pod níže uvedeným odkazem a podepsaný (příp. i opatřený razítkem) jej předložit při prezenci. Pro přidělení hlasovacího zařízení nebude rozhodné, zda bude předložen podepsaný „červený“ delegační lístek rozesílaný členům ČBF poštou, nebo podepsaný „bílý“ delegační lístek vytištěný ze souboru.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky Sekretariátu ČBF.

Těšíme se na společné setkání a hojnou účast na VH.

Sekretariát ČBF

 

Příloha:

Delegační lístek na VH[1] Jednodušší a preferovanou variantou je předložení vytištěného a podepsaného delegačního lístku.

Autor: CZ BASKETBALL
Reklama
100 let